Декларация за спазване на правилата в парка

Подписаният __________________________________________________________

(три имена)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

  1. Преди влизането в парка съм се запознал с действащите правилата на неговата територия и се задължавам да ги спазвам.
  2. Нямам симптоми на COVID-19, не съм имал контакт с болни, не съм се върнал от чужбина по рано от 14 дни.
  3. Съм запознат с рисковете за здравето ми и за здравето на трети лица, които могат да възникнат в резултат от неспазването на правилата и заявявам, че няма да имам претенции към собственика на семеен парк „С мама и тате в гората“ по повод евентуални злополуки.

Декларатор (подпис и дата) ______________________________________